Ανθρακικά Ουδέτερη Εκδήλωση

Το IMIC 2012 θα είναι μία ανθρακικά ουδέτερη και φιλική προς το κλίμα εκδήλωση.

Για το σκοπό αυτό οι διοργανωτές του συνεδρίου συνεργάζονται με την Green Evolution, που είναι εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η Green Evolution θα παρακολουθήσει τις πηγές εκπομπών και θα υπολογίσει τις εκπομπές που συνοδεύουν το συνέδριο σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο “GHG protocol”.

Οι εκπομπές που εμπίπτουν στην λειτουργική οριοθέτηση ευθύνης του διοργανωτή, αφού υπολογισθούν σύμφωνα με το παραπάνω πρωτόκολλο, θα αντισταθμισθούν με εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος της Green Evolution “CO2 Neutral Seal”, που εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία της αντιστάθμισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε:
www.green-evolution.eu co2neutralseal.com

 


Designed + developed by Heliotopos