Ìå áëöáâçôéêÞ óåéñÜDimitrios Buhalis
Professor and Director of the John Kent Institute in Tourism at the School of Tourism, Bournemouth University (UK)
Short CVSotiris Hji-Avgoustis
Prof. & Chair, Indiana University Purdue University Indianapolis, Dpt of Tourism, Conventions & Event Management (USA)
Short CVÄçìÞôñçò Êïýôïõëáò
Óýìâïõëïò ôïõñéóôéêÞò áíÜðôõîçò & ìÜñêåôéíãê
Óýíôïìï âéïãñáöéêüÊþóôáò Êùíóôáíôéíßäçò
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ïìßëïõ Çëéüôïðïò
Óýíôïìï âéïãñáöéêüÇëßáò ÌáìáëÜêçò
ÓõããñáöÝáò, ÄçìïóéïãñÜöïò
Óýíôïìï âéïãñáöéêü

 Tasso Pappas (CITE)
Past president SITE International
Short CV

Designed + developed by Heliotopos