15Öåâ2012 
ÔåôÜñôç  
 
 
 
 
 
 
08.00-09.00 
ÅããñáöÝò  
 
 
 
 
 
 
09.00-10.30 
Åíüôçôá 1: ÓõíôïíéóôÞò Ìé÷áÞë Áñãýñçò, Ðñüåäñïò SITE Greece 
 
 
 
 
 
 
 
Ç ÅëëçíéêÞ ÌåóïãåéáêÞ ÄéáôñïöÞ êáé Ãáóôñïíïìßá ùò ÐáñÜãùí ÁíÜðôõîçò ôïõ Ôïõñéóìïý êáé ôçò Ïéêïíïìßáò 
 
 
 
Íßêïò Êáôóáñüò, Ä/íôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Äéáôñïöïëïãßáò New York College, ð. Ðñüåäñïò ÅÖÅÔ 
 
 
 
ÌåóïãåéáêÞ ÄéáôñïöÞ: Ç ¶õëç ÐïëéôéóôéêÞ ÊëçñïíïìéÜ ôçò Áíèñùðüôçôáò êáé ÏéêïíïìéêÝò ÐñïïðôéêÝò 
 
 
 
Âßêõ ÉããëÝæïõ, Äéåõèýíôñéá, ÌáíéáôÜêåéï ºäñõìá 
 
 
 
Ç Áíáìüñöùóç ôçò Åéêüíáò ôïõ Åëëçíéêïý Ôïõñéóìïý êáé ôçò Ãáóôñïíïìßáò óôï Ðëáßóéï ôçò Âéùóéìüôçôáò 
 
 
 
ÃéÜííçò ÊáñáìðÜóçò, Green Evolution 
 
 
 
Ç ÂéïëïãéêÞ ÊáëëéÝñãåéá & ôï Ðñüôõðï ÂÉÏ Kouzina óôçí Õðçñåóßá ôçò Ãáóôñïíïìßáò êáé ôïõ Ôïõñéóìïý 
 
 
 
ÂáóéëéêÞ Ñïýóç, Õðåýèõíç Ðéóôïðïßçóçò, ÂÉÏÅËËÁÓ 
 
 
 
ÖÝñå ôï Ðñïúüí óïõ íá ôï ÊÜíïõìå Åìðåéñßá! (ÌÝñïò 1) 
 
 
 
ÊùóôÞò Óôáìáôüðïõëïò, Trekking Hellas 
 
 
 
 
 
 
10.30-11.00 
ÄéÜëåéììá êáöÝ  
 
 
 
 
 
 
11.00-13.00 
Åíüôçôá 2: ÓõíôïíéóôÞò Êþóôáò Êùíóôáíôéíßäçò, Çëéüôïðïò 
 
 
 
 
 
 
Åðßóçìç Ýíáñîç - ×áéñåôéóìïß 
 
 
 
ÁðïíïìÞ âñáâåßïõ áñéóôåßáò IMIC - SITE Greece 
 
 
 
ÊåíôñéêÝò Ïìéëßåò 
 
 
 
Turning the Tide? UK Travel and TourismTrends for 2012 and their Implications for Greece 
 
 
 
Scott McCabe, Ass. Professor in Tourism Management/Marketing, Nottingham University 
 
 
 
Åëëçíéêüò Ôïõñéóìüò ðñïò ôï 2020: ÁíáöïñÜ ðñïüäïõ 
 
 
 
Ãéþñãïò Äñáêüðïõëïò, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ÓÅÔÅ 
 
 
 
Åíôõðþóåéò áðü ìéá ÌéêñÞ ÃáóôñïíáõôéêÞ Åêóôñáôåßá áíÜ ôçí ÅëëÜäá 
 
 
 
ÄçìÞôñçò Êïýôïõëáò, Óýìâïõëïò Ôïõñéóìïý êáé ÌÜñêåôéíãê 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
Ãåýìá  
 
 
 
 
 
 
14.00-16.00 
Åíüôçôá 3: Óõíôïíßóôñéá Ìáñãáñßôá Ìáíïýóïõ, Äéåõèýíôñéá Óýíôáîçò Ðåñéïäéêïý “ÔïõñéóôéêÞ ÁãïñÜ”, Project Director “MEETINGREECE” 
 
 
 
 
 
 
 
ÓõíÝñãåéåò ãéá ôçí Eðéôõ÷ßá 
 
 
 
ÄçìÞôñçò Ìé÷áçëßäçò, ÄçìïóéïãñÜöïò 
 
 
 
Recipes for Successful Oenotourism 
 
 
 
John Szabo, Master Sommelier 
 
 
 
Ìå ôç ÷ïñçãßá ôùí ïéíïðïéåßùí ôçò Óáíôïñßíçò (ìå áëöáâçôéêÞ óåéñÜ) 
 
 
 
Argyros Estate, Artemis Karamïlegos Winery, Boutari Winery, Canava Roussos, Gaia Wines, Gavalas Winery, Hatzidakis Winery, Santowines 
 
 
 
Åëëçíéêü Êñáóß – Ðñïúüí ôçò ÄçìéïõñãéêÞò ÅëëÜäáò 
 
 
 
Ãéþñãïò ÌáêñÞò, Ïéíéêüò (åî)åñåõíçôÞò 
 
 
 
Óôñïããõëü ÔñáðÝæé 
 
 
 
Ïéíïôïõñéóìüò óôçí ÅëëÜäá: ÐñïâëÞìáôá, Åõêáéñßåò, ÐñïïðôéêÝò 
 
 
 
Óõíôïíßóôñéá ÌÜãéá Ôóüêëç, ÄçìïóéïãñÜöïò, ÂïõëåõôÞò Åðéêñáôåßáò, ÐñÝóâåéñá ôïõ Åðþíõìïõ Åëëçíéêïý Êñáóéïý 
 
 
 
ÓõììåôÝ÷ïõí: ÃéÜííçò ÌðïõôÜñçò, Ïéíïðïéüò – ÄÞìáñ÷ïò Èåóóáëïíßêçò 
 
 
 
ÐÜñéò ÔóÜñôáò, Ðñýôáíçò Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ  
 
 
 
ÉùÜííçò ÂïãéáôæÞò, Ïéíïðïéüò, Ðñüåäñïò ¸íùóçò Ïéíïðáñáãùãþí ôçò Âïñåßïõ ÅëëÜäïò (ÅÍÏÁÂÅ) 
 
 
 
Åêðñüóùðïò Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý 
 
 
 
Ìáíþëçò ÊïõôïõëÜêçò, Óýìâïõëïò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åðåíäýóåùí & ÁíÜðôõîçò 
 
 
 
 
 
 
16.00-16.15 
ÄéÜëåéììá êáöÝ 
 
 
 
 
 
 
16.15-18.15 
Åíüôçôá 4: 
 
 
 
 
 
 
16.15-17.15 
Óôñïããõëü ÔñáðÝæé 
 
 
 
Åëëçíéêü Ðñùéíü: Ç ¿ñá ôçò Õëïðïßçóçò 
 
 
 
Óõíôïíßæåé: Ãéþñãïò Ðßôôáò, ÓõããñáöÝáò, Îåíïäü÷ïò, Õðåýèõíïò ãéá ôï ðñüãñáììá êáèéÝñùóçò Åëëçíéêïý Ðñùéíïý ôïõ ÎÅÅ 
 
 
 
ÓõììåôÝ÷ïõí:  
 
 
 
Ìáíþëçò Ìáñêüðïõëïò, Õðåýèõíïò ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãéêþí Åöáñìïãþí ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Ñüäïõ 
 
 
 
Ìáßñç Ôñéáíôáöõëëïðïýëïõ, ÌÝëïò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí Êù, Ïéíïðïéüò 
 
 
 
×ñýóá Áíôùíßïõ, ÌÝëïò ¸íùóçò Îåíïäü÷ùí ËÝóâïõ 
 
 
 
ÂÜóù ÊñéôÜêç, Õðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ×ßïõ, ÓõããñáöÝáò-Ãåõóéãíþóôñéá 
 
 
16.15-17.15 
ÖÝñå ôï Ðñïúüí óïõ íá ôï ÊÜíïõìå Åìðåéñßá! (ÌÝñïò 2) 
 
 
 
ÊùóôÞò Óôáìáôüðïõëïò, Trekking Hellas 
 
 
 
 
 
 
 
Ãåõóéãíùóßá êñáóéþí Óáíôïñßíçò 
 
 
 
 
 
 
20.30 
Äåßðíï (ðñïáéñåôéêü)  
 
 
 
 
 
 
16Öåâ2012 
ÐÝìðôç  
 
 
 
 
 
 
09.00-10.30 
Åíüôçôá 5: ÓõíôïíéóôÞò Êùíóôáíôßíïò Äåñéæéþôçò, Åêäüôçò Ðåñéïäéêïý ×ñÞìá & Ôïõñéóìüò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò KSD, ÌÝëïò ÄÓ ÅÂÅÁ 
 
 
 
 
 
 
 
Èñçóêåõôéêüò Ôïõñéóìüò: Ìßá ÍÝá Ôáõôüôçôá ãéá ôç ÌáæéêÞ Åóôßáóç 
 
 
 
ÌÜãäá Ðåéóôéêïý, Õð. Äéä. ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï 
 
 
 
Ãáóôñïíïìéêüò Ôïõñéóìüò. ¹ðéïò Ðåñéçãçôéêüò Ôïõñéóìüò ìå ÈÝìá ôç Ãáóôñïíïìßá, Åõêáéñßá ÁíÜðôõîçò Åðé÷åéñÞóåùí. Servqual óå «ÊõíÞãé Ôñïýöáò óôá ÃñåâåíÜ» 
 
 
 
Ãéþñãïò Ðáëçóßäçò, ÔìÞìá Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí ôïõ ÁÔÅÉ Èåóóáëïíßêçò, Õð. Ä. ×áñïêüðåéï ÐáíåðéóôÞìéï  
 
 
 
Athens Food Tours: Ìéá ÍÝá ÃáóôñïíïìéêÞ Åìðåéñßá ãéá ôïõò ÅðéóêÝðôåò ôçò ÁèÞíáò 
 
 
 
ÄÝóðïéíá Óáââßäïõ, Athens Walking Tours 
 
 
 
Ç Åìðåéñßá ôçò ÐáñÜäïóçò óôïí Ôïõñéóìü & ôá ÔïðéêÜ Ðñïúüíôá óôç ÌáæéêÞ Åóôßáóç 
 
 
 
¶íôá ÊáñáãéÜííç, Praxis Plus, Îåíïäï÷åßï Irene Palace 
 
 
 
 
 
 
10.30-11.00 
ÄéÜëåéììá êáöÝ  
 
 
 
 
 
 
11.30-13.30 
Åíüôçôá 6: ÓõíôïíéóôÞò ÄçìÞôñçò Ìé÷áçëßäçò, ÄçìïóéïãñÜöïò 
 
 
 
 
 
 
 
Ç Áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí Ðñïïñéóìþí ìÝóá áðü Êáéíïôïìßåò óôïí Ôïõñéóìü 
 
 
 
Sotiris Hji-Avgoustis, Prof. & Chair, Indiana University Purdue University Indianapolis, Dpt of Tourism, Conventions & Event Management (USA) 
 
 
 
Brian Krohn, Assistant Professor in the Department of Tourism, Conventions and Event Management (TCEM), Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) 
 
 
 
Ôïìáôïðïëôüò Óáíôïñßíçò, Ýíáò Äéá÷ñïíéêüò Êüêêéíïò ÐñåóâåõôÞò 
 
 
 
ÌÜñêïò Êáöïýñïò, Ðñüåäñïò ¸íùóçò Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí SantoWines 
 
 
 
Ôï Êßíçìá ãéá ôçí ÅðéóôñïöÞ óôçí ÊñçôéêÞ ÄéáôñïöÞ êáé ç ÊáèéÝñùóç ôçò ÊñÞôçò ùò Ãáóôñïíïìéêüò Ðñïïñéóìüò 
 
 
 
ÆùÞ Íüâáê, Äéåõèýíôñéá Êñçôéêïý Óõìöþíïõ Ðïéüôçôáò 
 
 
 
Èåóìïöüñéá: ¾ìíïò óôç Ãç êáé óôç Ãïíéìüôçôá. Ðñüôáóç ãéá ÊáèéÝñùóç Èåóìïý Åêäçëþóåùí ãéá ôç ÌåóïãåéáêÞ ÄéáôñïöÞ-Óýíäåóç Ãáóôñïíïìßáò, Ôïõñéóìïý 
 
 
 
ÃéïëÜíôá Ôüôóéïõ, Óýìâïõëïò Êáéíïôïìßáò êáé Ðïëéôéóìïý, Agropole ÅÐÅ 
 
 
 
ÔåëåôïõñãéêÞ Ãáóôñïíïìßá. Ç ÃáóôñïíïìéêÞ Ðôõ÷Þ ôùí Ðáíçãõñéþí óôá ÍçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ  
 
 
 
Ãéþñãïò Ðßôôáò, ÓõããñáöÝáò 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
Ãåýìá 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.30 
Åíüôçôá 7: 
 
 
 
 
 
Wines from Santorini: Born of Earth Wind & Fire 
 
 
 
Óïößá ÐÝñðåñá, Ïéíïëüãïò, éäñýôñéá ôïõ All About Greek Wine 
 
 
 
 
 
 
 
Óôñïããõëü ÔñáðÝæé  
 
 
 
Ç Åðéêïéíùíßá ôçò Ãáóôñïíïìßáò 
 
 
 
ÓõíôïíéóôÞò: ÄçìÞôñçò Áíôùíüðïõëïò, ÄçìïóéïãñÜöïò 
 
 
 
ÓõììåôÝ÷ïõí: 
 
 
 
ÁëâÝñôïò Áñïý÷, ÓõããñáöÝáò Åóôßáóçò 
 
 
 
Ìõñóßíç ËáìðñÜêç, ÓõããñáöÝáò Ãáóôñïíïìßáò, ÄçìïóéïãñÜöïò 
 
 
 
ÂáããÝëçò ÓðÜñôáëçò, Åìðïñéêüò ÄéåõèõíôÞò Real Group  
 
 
 
×ñÞóôïò Óïêüëçò, Åéäéêüò óå èÝìáôá äçìïóßùí ó÷Ýóåùí, ïñãáíùôÞò åêäçëþóåùí 
 
 
 
Ãéþñãïò ×áôæçãéáííÜêçò, ÅóôéÜôïñáò 
 
 
 
 
 
 
16.00-18.00 
ÅêäÞëùóç ¸íùóçò Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí
“O Êüêêéíïò ÐñåóâåõôÞò” 
 
 
 
 
 
 

Õðü ôçí Áéãßäá


Designed + developed by Heliotopos