Ç ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÌÅÔÑÁÅÉ
Ôï IMIC äåí åßíáé íÝï óôçí áãïñÜ. Åßíáé Ýíá åðéôõ÷çìÝíï óõíÝäñéï ôï ïðïßï Þäç ìåôñÜ áñêåôÜ ÷ñüíéá åìðåéñßáò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðñïçãïýìåíá óõíÝäñéá äåßôå ôá links ðáñáêÜôù:7th IMIC:
"Äßíïíôáò áîßá óôçí åìðåéñßá ôïõ öáãçôïý" (IMIC 2011)
<ÁèÞíá, 2 - 3 Öåâñïõáñßïõ 2011
website
6th International Meetings & Incentives Conference:
"Creating and Managing Successful Products and Powerful Brands" (IMIC 2010)
ÁèÞíá, 10 - 11 Öåâñïõáñßïõ 2010
website
5th International Meetings & Incentives Conference:
"Selling Destinations, Venues and Services: Supplier Perspectives - Buyer Demands " (IMIC 2009)
ÁèÞíá, 4 - 5 Öåâñïõáñßïõ 2009
website
4th International Meetings & Incentives Conference:
"Market Knowledge Today = More Market Shares Tomorrow" (IMIC 2008)
ÁèÞíá, 6 - 7 Öåâñïõáñßïõ 2008
website
3rd International Conference:
Marketing Destinations: Incentive trips, team building activities and corporate entertainment (IMIC 2007)
ÁèÞíá, 7 - 8 Öåâñïõáñßïõ 2007
website[Translate to Greek:] 2nd International Conference:
Marketing Destinations and their Venues (IMIC 2006)
ÁèÞíá, 9 - 11 Öåâñïõáñßïõ 2006
website1st International Meetings Industry Conference:
Challenges in the New Global Environment (IMIC 2004)
ÁèÞíá, 19 - 21 Íïåìâñßïõ 2004
website


Designed + developed by Heliotopos